Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur sparte en million tonn CO2 på 6 år

Fra 2009 til 2015 sparte vi miljøet for utslipp tilsvarende cirka en million tonn CO2. Bilbransjen har gjennom ti år tatt ansvar for gjenvinning av kasserte biler i Norge. Her er en oppsummering av mengdene CO2 vi har spart.

I løpet av de ti årene Autoretur AS på vegne av bilimportørene har hatt ansvaret for produsentansvaret, har vi samlet inn cirka 1,2 millioner bilvrak (1.206.046).
Vrakene gjenvinnes og materialene i bilene sorteres slik at de kan bli til nye råvarer og nye ting. Gjenvinningen av metall fra vrakbiler sparer miljøet for mye utslipp. Metallene i kasserte kjøretøy utgjør store volumer over tid. For eksempel er det samlet inn og gjenvunnet 829.276.281 kilo jern og stål fra kasserte kjøretøy i disse årene. Det er samlet inn og gjenvunnet 62.560.043 kilo aluminium, kobber, magnesium og andre metaller.

Miljøbesparelsen
I løpet av disse ti årene har miljøaspektet blitt viktigere og viktigere. Det gjenspeiles også i våre tall. De første årene ble det ikke laget egne miljøregnskap, men fra og med 2009 startet vi å regne ut den reelle CO2-besparelsen all bilgjenvinningen gir. Fra 2009 til 2015 sparte vi miljøet for utslipp tilsvarende cirka en million tonn CO2 (1.053.000 tonn).

Variasjoner og endringer
CO2-besparelsen fra gjenvinning av vrakbiler varierer, naturlig nok, med økningen i antallet biler som leveres inn til kassering hvert år. Antallet vrakbiler varierer og henger tydelig sammen med størrelsen på vrakpanten. I periodene der vrakpanten økes blir flere gamle og mer forurensende biler levert inn. Når vrakpanten blir stående stille over lengre tid flater eller synker innleveringen av utrangerte kjøretøy.

LES MER: Ti år med bilgjenvinning, resultatene

En annet viktig premiss for Autoretur er konsesjonen fra Klima- og miljødepartementet. Det er et EU-direktiv som bestemmer hvor mye av en kassert bil som skal gjenvinnes. Det såkalte End-of-life-vehicles (ELV) ble endret fra og med 2015. Før 2015 var det krav at 85 prosent av bilens vekt skulle gjenvinnes. Nå skal 95 prosent gjenvinnes. Vi oppnådde over 95 prosent allerede i 2013.

Metallgjenvinning: 81.000 tonn CO2 spart
En andel av felgene som følger vrakbilene er aluminiumfelger, Beregnet totalvekt for aluminiumfelger i 2015 var 2.064 tonn. I tillegg utgjør aluminium en stor andel av de ikke-magnetiske metallene fra fragmenteringsanleggene. Til sammen 7.440 tonn «ikkemagnetiske metaller» er beregnet sendt til materialgjenvinning fra disse anleggene. I denne mengden inngår både aluminium, kobber, magnesium og andre metaller som brukes i biler. Som grunnlag for beregning av anslag på spart energiforbruk og sparte CO2-utslipp, anslår vi at aluminium utgjør 50 prosent, mens vi for den resterende mengden velger samme faktorer som for jern.

Gjenvinning av aluminium gir en energibesparelse på 38 kWh pr. kilo og en beregnet reduksjon i CO2-utslipp på 10 kilo pr. kilo. Det betyr at materialgjenvinning av aluminium i felger og fra fragmenteringsanleggene reduserte CO2-utslippen med 74.400 tonn i 2016, og sparte 283 GWh. Besparelsen fra de andre ikke-magnetiske metallene er 6.500 tonn CO2 og 24 GWh.

LES MER: Autoreturs Miljørapport 2016

Ombruk 6.500 tonn CO2 spart Bildeler som plukkes av bilvrak og videreselges som brukte bildeler forutsettes i dette arbeidet å gi samme energibesparelse som det som oppnås ved omsmelting av jern. Dette betyr at ombruk av deler i 2016 sparte 6 500 tonn CO2 og 24 GWh. Ombruk av oljeprodukter gir energibesparelser på 30 GWh. Ved ombruk og energigjenvinning av oljeprodukter oppnås det ikke noen CO2 besparelse, men man kan likevel regne med en energibesparelse, siden det brukes gjenvunnet i stedet for primær energi. Miljøsanerte oljeprodukter utgjør knappe 2.500 tonn, hvilket tilsvarer 30 GWh spart.

Besparelser også fra andre fraksjoner
I tillegg til de fraksjoner som er omtalt over er det en mengde deler som også gjenvinnes, i alt drøye 40.000 tonn. Dette er for eksempel batterier, motorer, plastikk og glass. Det er usikkert hvor store reduksjoner i CO2 og/eller GWh som denne gjenvinningen genererer, derfor har vi valgt å ikke la det gå inn i den totale besparelsen av CO2 og energi. Det betyr at totaltallet er lavt beregnet.

Sparte 98.000 bilers utslipp
Samlet bidrar spart energiforbruk ved gjenvinning til en reduksjon i CO2-utslipp på drøye 220.000 tonn i 2016 (forutsatt bruk av olje i smelte-prosessene). Dette tilsvarer det årlige klimautslippet for 98.000 biler med en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer og utslipp på 150 g/km.

850 GWh spart energi
Samlet tilsvarer energimengdene som spares ved Autoreturs gjenvinning av energi og materialer ca. 850 GWh24. Dette tilsvarer energiforbruket for omtrent 42 000 husholdninger. Det utgjør cirka 0,8 prosent av det årlige forbruket av elektrisitet i Norge.

Samles inn i hele landet
Et landsdekkende innsamlingsnettverk med cirka 140 biloppsamlingsplasser står bak disse tallene. Biloppsamlingsplassene er organisert gjennom tre hovedoperatører: Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) og Bilretur AS. De tre hovedoperatørene er igjen tilknyttet 11 fragmenteringsverk i Norge og i utlandet. Ved fragmenteringsverkene sorteres bilenes materialer og skipes videre som råvare. Råmaterialene blir til helt nye ting.

LES MER: Autoreturs miljøregnskap 2016

Flere
artikler