Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Bruken av tungmetaller i biler har blitt radikalt redusert

Bruken av bly er eksempelvis praktisk talt eliminert med en reduksjon på hele 99,7 %. For Krom VI er tallet imponerende 99,99 % reduksjon, mens det tilsvarende for kadmium er hele 96 %. Det betyr at vi opplever et problem som gradvis forsvinner i takt med produksjon av nye biler.

Før og nå

Tidligere inneholdt mange komponenter i bilene høye verdier av tungmetaller som bly, krom, kadmium og kvikksølv. Dette er i dag tilnærmet null i bilindustrien. Biler produsert etter år 2000 har gjennomgått en utfasing når det gjelder bruk av tungmetaller og dagens krav i henhold til ELV Direktiv 2000/53/EC, er innfridd.

Et eksempel – kretskort

Stadig mer avansert elektronikk i biler fører til stadig mer omfattende bruk av kretskort. Til tross for det, er bruken av tungmetaller i kretskort, nesten helt faset ut. De nyere bilene produsert etter 2008 har eksempelvis i snitt ca 4 kilo «rene» kretskort, mens eldre biler produsert før år 2000 har ca 1 kilo kretskort i snitt, som inneholder tungmetaller.

Et problem som forsvinner gradvis

Cirka 85 % av bilene som vrakes i 2014 vil ha en alder på mellom 11 og 25 år, snittalderen er over 19 år. Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet forsvinner fra trafikken og naturen. De tas hånd om, vrakes og resirkuleres.

Flere
artikler