Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
En bransje i utvikling

Autoretur med samarbeidspartnerne vurderer fortløpende om de fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i behandlingskjeden. Vi er av den oppfatning at for å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor et økonomisk akseptabelt nivå, må innsatsen rettes mot fragmenteringsanleggene og utvikling av post-shredder teknologi. Med dagens behandling av bilvrak oppnådde Autoretur AS i år 2012 en gjenvinningsgrad på 93,8 prosent.

Post-shredder teknologi

Bygging av post-shredder anlegg som kan innfri de nye kravene til 95 prosent gjenvinning i år 2015 medfører store investeringer. Det er reist spørsmål om vi her i landet har volumer som er store nok til å forsvare en slik investering. Samtidig er det avgjørende for oss at vi makter å møte forskriftens krav. Dermed kan vi ikke utelukke at det i fremtiden må finnes løsninger på gjenvinnings-utfordringen utenlands, men det beste vil være å foreta all gjenvinning i Norge hvis det er mulig.

Demontering og sortering av plastkomponenter

Bilgjenvinning AS gjennomførte i 2011/2012 et prosjekt i samarbeid med Norner Innovation AS med formål å utvikle optimal behandling av den stadig økende andelen plastkomponenter i bilvrak. Norner er et FoU-selskap som tilbyr høyt kvalifisert kompetanse innen kvalitetsvurdering, bearbeiding, og anvendelse av plastmateriale. Konklusjonen ble at demontering og sortering av plastkomponenter ikke bør foregå ved den enkelte biloppsamlingsplass, ettersom plast fra biler representerer svært mange forskjellige kvaliteter, som er vanskelig å skille og sortere – en forutsetning for meningsfull gjenbruk. Skal en oppnå økonomisk akseptabel gjenvinning av plast fra biler, må frasortering skje gjennom såkalt post shredder teknologi.

Look to Europe!

For å kunne være en pådriver for å øke gjenvinningsgraden gjennom rasjonelt utstyr og rasjonelle arbeidsmetoder, søker aktørene hele tiden å være oppdatert på den utvikling som skjer i resten av verden, spesielt i Europa.  Representanter for samarbeidspartnerne, tilsluttede fragmenteringsverk og biloppsamlingsplasser deltar jevnlig på konferanser og messer internasjonalt. Målet er å øke kompetansen og finne bedre verktøy for å øke gjenvinningsgraden. I behandlingskjeden for vrakede biler skjer jevnlige endringer. Dette er endringer med formål å øke gjenvinningsgraden samtidig som de gir positive miljøbidrag. Det kan blant annet nevnes at Hellik Teigen AS gjennom planlagte bygg og maskinanskaffelser vil redusere deponiandelen til fordel for forbrenning og energigjenvinning. Prosessen vil i tillegg øke graden av gjenvinning av metallene. Videre har man satt fokus på kjølemediene fra AC-anlegg i vrakede biler, og med bakgrunn i F-gassdirektivet er det tilbudt og gjennomført kurs for biloppsamlerne i 2012.  

Europeiske post-shredderanlegg oppnår allerede kravene

Det finnes allerede i dag post-shredder anlegg i Europa som oppfyller de nye kravene til 95 prosent gjenvinning, som blir innført i år 2015.

Les mer om post-shredder teknologien og VW-Sicons anlegg

Flere
artikler