Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Kraftig økning i gjenvinning av utrangerte biler!

Autoretur har gjennom retursystemet sørget for kraftig økning i gjenvinning av utrangerte biler! Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det ble vraket ca 108.000 personbiler og nærmere 10.000 varebiler i fjor, en økning på henholdsvis 19,8 og 23,1 prosent fra året før.

Etterlatte bilvrak har i alle år forsøplet nærmiljøet og gitt utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. For å sikre en tilfredsstillende innsamling og behandling av disse utrangerte bilene, ble det på slutten av 1970-årene etablert en pante- og returordning drevet av staten. Fra 2007 ble det imidlertid innført et produsentansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy, og fra da av fikk bilimportørene selv ansvaret for å samle inn og håndtere bilvrak. Bilimportørene etablerte returselskapet Autoretur AS som en non-profit organisasjon for å ta seg av dette viktige arbeidet.

Autoretur AS har på sin side laget avtaler med to hovedoperatører (Bilgjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS) som igjen har avtaler med et landsdekkende nettverk av over 100 biloppsamlere, og når biler skal vrakes leveres de til en av disse mottaksstasjonene, som deretter håndterer bilene på en miljømessig korrekt måte.


Bilvrak inneholder miljøgifter og farlig avfall
Bilvrakordningen handler både om å ta vare på ressurser, og å ta hånd om farlige stoffer på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser.

Bilvrak inneholder en rekke deler som kan skade miljøet, blant annet batterier og  kvikksølvkomponenter. I tillegg finnes det en rekke miljøfarlige væsker som spylevæske, drivstoff, frostvæske og bremsevæske. Alle godkjente biloppsamlere fjerner først disse delene og væskene fra alle bilvrak de mottar, noe som bidrar til å spare miljøet for store mengder miljøgifter og farlig avfall.

Fra 85% til 93% gjenvinningsgrad
Med dagens behandling av bilvrak ligger gjenvinningsgraden på om lag 93 prosent, målt i vekt. I hovedsak er dette gjenvinning av metall, og med et stålinnhold på over 800 kg per bilvrak spares miljøet for belastninger knyttet til produksjon av en stor mengde stål. I tillegg går bilvrak også til ombruk av deler, samt energigjenvinning. De resterende 10 prosentene er lettere avfall som går til sluttbehandling eller deponi.

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak (EU’s ELV-direktiv), der kravet er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes. Dette er i seg selv et høyt krav, men fra 2015 øker kravet til 95%, fortsatt slik at bare 10 % kan energigjenvinnes. Autoretur har allerede oppnådd 93% gjenvinningsgrad, noe som er et resultat av konstant produkt -og teknologiutvikling både hos bilfabrikantene og i gjenvinningsbransjen.

Flere
artikler