Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Kvalitetssystemene oppdateres kontinuerlig

Gjennom mange års kompetanseheving er gjenvinningsaktørene for kasserte kjøretøy rustet til å møte nye krav og nye utfordringer.

Nettverket kompetanseheves
De store teknologiske endringene i kjøretøyene våre med tanke på elektronikk, nye materialer og ikke minst høyenergibatterier, stiller nye krav til aktørene i Autoretur-systemet. Som en følge av det, har nye gjenvinningsmetoder og rutiner, sikkerhet, HMS-krav og systemer jevnlig blitt oppdatert i Autoretur-nettverket.
Det landsdekkende nettverket av biloppsamlere og fragmenteringsverk sikrer derfor en enhetlig, løpende og kontinuerlig kompetanseheving.
De siste årene har biloppsamlerne i Autoretur-nettverket vært gjennom en kompetanseheving på flere områder: Høyenergibatterier, rapportering og sertifisering i samsvar med godkjente styrings-systemer.

Store datamengder behandles vesentlig raskere, rapporteringsskjemaer er enklere å fylle ut og skjermbilder og rapporter er mer lesbare enn i det gamle systemet.

Les mer om Biloppsamlerne tar ansvar for opplæring

Batterier
Riktig og sikker behandling av høyenergibatterier krever høy sikkerhet og riktig behandling gjennom prosessen fra batteriet visuelt sjekkes til det er levert til gjenvinning.
Alle biloppsamlere har vært gjennom kurs for å utføre håndteringen av batteriene, forsvarlig og i henhold til de veiledere og retningslinjer som finnes.

Øyvind Oland
Oland AS /BUS

Sertifisering for godkjent styringssystem
I samarbeid med Øyvind Oland/BUS og Norske biloppsamleres forening (NBF) ble det i 2016 utviklet et nytt styringssystem bygget opp etter NS-EN ISO 9001 (Ledelsessystemer for kvalitet), NS-EN ISO 14001 (Ledelsessystemer for miljø – spesifikasjon med veiledning) og NS-ISO 45001 (Styringssystem for arbeidsmiljø – Krav).
Et stort antall av Autoreturs biloppsamlere har valgt å benytte NBFs systemet og får tildelt «BD-sertifikat» som bevis på at de har tatt i bruk dette styringssystemet fra og med januar 2020. De øvrige er ISO-sertifiserte eller sertifisert gjennom andre godkjente systemer.

Hovedoperatørene har sine egne styringssystemer i henhold til de samme standardene.
I tillegg har de egne kvalitetsplaner med rutiner og prosedyrer som forplikter å følge opp sine nettverk av biloppsamlere og tilsluttede fragmenteringsverk iht. avtalen med Autoretur.
Kvalitetsplanene revideres innen januar hvert år i løpet av avtaleperioden.

Les mer om Alle biloppsamlerne sertifiseres

Hvorfor sertifisering?
– De siste årene har det vært litt for mye avvik hos enkelte bedrifter. For å få slutt på alle avvikene de siste årene, har vi tatt tak i dette og løfter hele standarden/kvalitetsnivået i hele bransjen via sertifiseringen.

Tor Alm
Styreleder i Norges Biloppsamleres Forening

Vi gjør dette også for å få bort de useriøse aktørene i bransjen. Vi har hjulpet useriøse ut av bransjen – vi bruker jo penger på å løfte bransjen opp, ikke trekke den ned, sier styreleder Tor Alm i Norges Biloppsamleres Forening.

Et godkjent styringssystem forplikter biloppsamlerne til å utarbeide og implementere rutiner og prosedyrer for å skape kontinuerlig forbedring i sin drift med hensyn til HMS knyttet til miljøsaneringsaktiviteter, registrering, rapportering av data og mengder i forbindelse med Autoreturs gjenvinningsregnskap.

Les mer om Autostat 2.0 i Miljørapport 2018

Flere
artikler