Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Tilknyttede produsentansvarsselskap

Dette er Autoreturs tilknyttede produsentansvarsselskap

Autoretur har pr. i dag 3 returselskaper som er knyttet opp til oss. Dette er selskaper vi samarbeider med på daglig basis og samtlige er av høy relevanse i vårt arbeid med å gjenvinne kasserte biler.

Batteriretur Høyenergi AS

Ivaretar høyenergibatterier. Selskapet ble etablert i 2014 etter initiativ fra bilindustrien for å utvikle metoder og kompetanse for en sikker innsamling og håndtering av høyenergibatterier. Selskapet er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert. Batteriretur hadde gjennom flere år gjort praktisk forskning rundt høyenergibatteriene. Ved sitt anlegg i Sandefjord utarbeidet Batteriretur sikkerhetsrutiner og manualer. Batteriretur har verdensledende kompetanse på håndtering av høyenergibatterier fra bil. Forskningen og kompetanseutviklingen skjer i samarbeid med norsk myndigheter. For bilimportørene og Autoretur var dette et velfungerende ekteskap. Autoretur samler inn norske, kasserte biler på vegne av bilimportørene (produsentansvaret), Batteriretur vet hvordan man forsvarlig skal håndtere batteriene.

Norsk Dekkretur AS

En felles bransjeløsning for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Selskapet ble etablert i 1994 for å løse forpliktelsene som produsenter og importører ble pålagt gjennom lovverket når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Norsk Dekkretur AS er eneste godkjente innsamlings- og gjenvinningssystem for kasserte dekk. Dette innebærer at alle ledd i vårt system tilfredsstiller myndighetenes krav til avfalls- og gjenvinningsbehandling. • Innsamlings-/transportløsninger • Sortering og bearbeiding av kasserte dekk • Gjenvinningsmetoder (energi- eller materialgjenvinning) hos godkjente mottakere av hele eller kvernede dekk i Norge eller utenlands Norsk Dekkretur AS er et non-profit-selskap. Kostnadene ved innsamling og gjenvinning finansieres av miljøgebyr på nye dekk.

Stifelsen Returgass (SRG)

Stiftelsen Returgass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukte KFK- holdige gasser. I dag er selskapet et landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasser. Retursystemet til SRG er slik at avfallsprodusenter får kreditert for enkelte avfallstyper som innleveres. Dette skjer ved utbetaling av statlig refusjon for HFK/PFK og et behandlingsgebyr pr. kg blir fratrukket. Ved innlevering av avfall som ikke er underlagt overnevnte ordninger, vil kunden belastes for de respektive tjenester som er knyttet til håndtering og sluttbehandling. Avfallsprodusenter innleverer brukt HFK/PFK-holdig gass til Stiftelsen Returgass. Vi analyserer og samler opp innleverte mengder gass fortløpende i store tanker som sendes til godkjent destruksjonsanlegg.